1. INLEDNING

Din integritet är viktig för oss och oavsett om vi behandlar personuppgifter om dig i egenskap av företagskund, leverantör eller privatperson så vill vi skydda din integritet. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår hemsida: www.solkungenenergi.se.

Vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår behandling: solkungenenergi@gmail.com

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Solkungenenergi AB, org. nr 556710-6280, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

3. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår behandling av dina personuppgifter kan variera beroende på vilken kontakt vi har haft med dig. Vi har gjort en sammanställning över vår personuppgiftsbehandling nedan.

 

3.1 Beställning av produkter

I samband med beställning kommer vi att behandla personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Administrering av registrering beställning.
 • Administration kring fakturering och betalning relaterat till beställningen.

Laglig grund
Vårt och ert berättigade intresse av att kunna dokumentera och administrera information som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden enligt beställningen på ett effektivt och korrekt sätt.

3.2 MARKNADSFÖRING

Vi kan komma att registrera dig till våra e-postutskick och sms-utskick om du har uttryckt intresse för vår verksamhet och våra produkter, om vi varit kontakt med oss eller om vi tror att våra tjänster är av intresse för dig. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i dokumentet).

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Direktmarknadsföring via e-post, sms eller i andra digitala kanaler (t.ex. i sociala medier).
 • Framtagande av marknadsföringsmaterial från våra seminarium/event, t.ex. bearbetning av fotografier, filminspelningar eller ljudupptagningar.
 • Framtagande av analyser och statistik över våra besökares användning och interaktion med oss, t.ex. statistik över besöksflöden på vår webbplats eller respons på våra marknadsföringsutskick. För denna behandling och för detta ändamål använder vi cookies. Laglig grund
  Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

 

3.3 UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅR VERKSAMHET

För att kunna se till att vi ligger i framkant vad gäller våra erbjudanden kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra våra produkter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Ta fram rapporter och statistik för uppföljning, administration, planering och utvärdering av vår verksamhet.
 • För att kunna göra undersökningar.

Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra och effektivisera vår verksamhet.

 

3.4 RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER OCH TILLSYNSÄRENDEN

Vissa personuppgifter kommer vi att behöva behandla för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det kan röra krav i bokföringslagen, skatterättslig lagstiftning eller penningtvättslagen eller krav på att lämna ut uppgifter i händelse av ett tillsynsärende.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, skatterättsliga regler eller behandling som är nödvändig i samband med ett tillsynsärende).

Mottagare av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Lagringstid
Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om den relevanta transaktionen i 7 år.

 

3.5 SÄKERHETSARBETE OCH FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK ELLER FÖREBYGGA, FÖRHINDRA OCH UTREDA BROTT

Vi jobbar aktivt med säkerheten på vårt företag – både för att se till att vi kan skydda dina personuppgifter och för att kunna se till att vi har nödvändig information för att kunna förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott såsom bedrägerier eller behörig åtkomst till våra tjänster.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • För att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller de avtal som ingåtts med våra företagskunder.
 • För att kunna skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna ha ett systematiskt säkerhetsarbete och för att förhindra missbruk eller förebygga, förhindra och utreda brott.

 

3.6 TVISTER

Om det mot förmodan skulle uppstå tvister relaterat till vårt erbjudande kan vi behöva behandla de personuppgifter som krävs för att kunna hantera den relevanta tvisten.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera en tvist, t.ex. ett rättsligt anspråk relaterat till vårt uppdragsavtal.

Mottagare av personuppgifter
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Laglig grund
Vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk alternativt rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt gällande lagstiftning att lämna ut dina personuppgifter, t.ex. när det rör sig om förfrågningar eller förelägganden från domstolar.

 

4. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling dock aldrig längre än oavsett syfte i 3 månader. Undantag kan förekomma för punkt 3.4, 3.5 och 3.6 ovan och då lagras kunduppgifterna enbart i ett specifikt syfte för att kunna driva ett ärende som definieras under dessa punkter.

För kunder med registrerat konto kommer allt kunddata raderas om konto varit inaktivt i 12 månader.

 

5. HUR VI DELAR DINA UPPGIFTER

Personuppgiftsbiträden – Tjänsteleverantörer

Solkungenenergi lämnar aldrig ut kunduppgifter till tredje part, undantag kan gälla för IT-konsulter för service och utveckling av våra system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. I dessa fall ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer detta och avtalen reglerar även konfidentialitet och säkerhet för dina personuppgifter.

Självständigt personuppgiftsansvariga – Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna genomföra avyttringen eller sammanslagningen och vi sparar personuppgifterna under den tid som de behövs för att kunna genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

6. DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem. Notera att alla rättigheter gäller personuppgifter som är kopplade till dig som individ och inte till det företag som du representerar. Exempelvis är uppgifter om ett företag inte en personuppgift och omfattas därmed inte av dina rättigheter.

Din rätt till tillgång
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring) 
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med det svar du fått när du kontaktat oss eller anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på

solkungenergi@gmail.com